​گروه کارخانجات تهران

​​​Karkhanehjat Tehran - Group

مرکز تخصصی خرید و فروش
و ​​​​​​​معرفی کلیه کسب و کارها به مدیران عامل کارخانجات استان تهران
​​​​​​​26 شهرک صنعتی 6750 واحد تولیدی

دستگاه بافندگی ایتالیایی سومت SM92
دستگاه بافندگی ایتالیایی سومت SM92
دستگاه بافندگی ایتالیایی سومت SM92
دستگاه بافندگی ایتالیایی سومت SM92

🔻6 دستگاه بافندگی ایتالیایی

سومت SM92 با ژاکار اشتابلیCR520
عرض 2/30 ۵ دستگاه آماده برای تولید پتو
۱ دستگاه آماده تولید پارچه رومبلی
۸ تغذیه پود دستگاه موجود است
آهن کشی برای هر دو دستگاه موجود هست
که جداگانه محاسبه میشود

💲قیمت ویژه  ۴۶۵ میلیون

09195594112 آرمیده

گروه کارخانجات تهران
www.karkhanehjat1.ir​​​​​​​