​گروه کارخانجات تهران

​​​Karkhanehjat Tehran - Group

مرکز تخصصی خرید و فروش
و ​​​​​​​معرفی کلیه کسب و کارها به مدیران عامل کارخانجات استان تهران
​​​​​​​26 شهرک صنعتی 6750 واحد تولیدی

دستگاه رول فرمینگ نو طول ۶ مت
دستگاه رول فرمینگ نو طول ۶ مت
دستگاه رول فرمینگ نو طول ۶ مت
دستگاه رول فرمینگ نو طول ۶ مت
دستگاه رول فرمینگ نو طول ۶ مت
دستگاه رول فرمینگ نو طول ۶ مت
دستگاه رول فرمینگ نو طول ۶ مت
دستگاه رول فرمینگ نو طول ۶ مت
دستگاه رول فرمینگ نو طول ۶ مت

🔻دستگاه رول فرمینگ نو طول ۶ متر

وزن ۱۰ تن - دارای ۱۲ ایستگاه
تابلو برق عالی - موتور گریبکس آلمانی ۱۵ کیلو وات
 قابلیت تبدیل به فرمهای دیگر - نقشه شفت ۶۶
و ابعاد اولیه این قطعه ۲۳۹ میلیمتر تا ابعاد ۵۰ سانت
مشکلی ندارد فاصله در وازه ها از هم ۶۵ سانت

$ قیمت؛   ۱/۸۵۰ میلیارد

🔚 آرمیده  09195594112
🔙 گروه کارخانجات تهران
www.karkhanehjat1.ir​​​​​​​