​گروه کارخانجات تهران

​​​Karkhanehjat Tehran - Group

مرکز تخصصی خرید و فروش
و ​​​​​​​معرفی کلیه کسب و کارها به مدیران عامل کارخانجات استان تهران
​​​​​​​26 شهرک صنعتی 6750 واحد تولیدی

​#اسپانسر ویژه گروه کارخانجات  شرکت فولاد حامیران
​#اسپانسر ویژه گروه کارخانجات  شرکت فولاد حامیران
​#اسپانسر ویژه گروه کارخانجات  شرکت فولاد حامیران
​#اسپانسر ویژه گروه کارخانجات  شرکت فولاد حامیران
​#اسپانسر ویژه گروه کارخانجات  شرکت فولاد حامیران

​#اسپانسر ویژه گروه کارخانجات
 شرکت فولاد حامیران
​​​​​​​
 021-63511
 t.me/hamiransteel

 www.hamiransteel.com

 www.instagram.com/hamiransteel


⚜️ همراه معتمد صنعتگران⚜️