​گروه کارخانجات تهران

​​​Karkhanehjat Tehran - Group

مرکز تخصصی خرید و فروش
و ​​​​​​​معرفی کلیه کسب و کارها به مدیران عامل کارخانجات استان تهران
​​​​​​​26 شهرک صنعتی 6750 واحد تولیدی

دستگاه تزریق ۸۰ تن کراس آلمان
دستگاه تزریق ۸۰ تن کراس آلمان
دستگاه تزریق ۸۰ تن کراس آلمان
دستگاه تزریق ۸۰ تن کراس آلمان
دستگاه تزریق ۸۰ تن کراس آلمان
دستگاه تزریق ۸۰ تن کراس آلمان
دستگاه تزریق ۸۰ تن کراس آلمان

دستگاه تزریق ۸۰ تن کراس آلمان

اورهال شده بین میل ۳۴ - PLC پرفشنال
اینورتر خط کش دار و صفحه T
دستگاه سالم و آماده تست
​​​​​​​
💲قیمت  تنی ۴ میلیون

09195594112

گروه کارخانجات تهران
www.karkhanehjat1.ir​​​​​​​