​گروه کارخانجات تهران

​​​Karkhanehjat Tehran - Group

مرکز تخصصی خرید و فروش
و ​​​​​​​معرفی کلیه کسب و کارها به مدیران عامل کارخانجات استان تهران
​​​​​​​26 شهرک صنعتی 6750 واحد تولیدی

دستگاه جوش ارگون پور تاپ باوزن کم و تک فاز با کپسول
دستگاه جوش ارگون پور تاپ باوزن کم و تک فاز با کپسول
دستگاه جوش ارگون پور تاپ باوزن کم و تک فاز با کپسول

🔻دستگاه جوش ارگون پور تاپ

باوزن کم و تک فاز با کپسول

$ قیمت؛   ۲۰ میلیون

🔚 آرمیده  09195594112
🔙 گروه کارخانجات تهران
www.karkhanehjat1.ir​​​​​​​