​گروه کارخانجات تهران

​​​Karkhanehjat Tehran - Group

مرکز تخصصی خرید و فروش
و ​​​​​​​معرفی کلیه کسب و کارها به مدیران عامل کارخانجات استان تهران
​​​​​​​26 شهرک صنعتی 6750 واحد تولیدی

پرس پیچ ۱۰۰ تن روسی پیچ vcn200

🔻پرس پیچ ۱۰۰ تن روسی پیچ vcn200

مهره برنز نو- لنت نو سیستم هیدرولیک
دستگاه به شرط سلامت

💲قیمت  ۴۷۵ میلیون تومان

09195594112

گروه کارخانجات تهران
www.karkhanehjat1.ir​​​​​​​