​گروه کارخانجات تهران

​​​Karkhanehjat Tehran - Group

مرکز تخصصی خرید و فروش
و ​​​​​​​معرفی کلیه کسب و کارها به مدیران عامل کارخانجات استان تهران
​​​​​​​26 شهرک صنعتی 6750 واحد تولیدی

چهار نظام نامنظم ساخت چین ۵۰ سانت با صفحه پشت فابریک
چهار نظام نامنظم ساخت چین ۵۰ سانت با صفحه پشت فابریک
چهار نظام نامنظم ساخت چین ۵۰ سانت با صفحه پشت فابریک

🔻چهار نظام نامنظم ساخت چین

۵۰ سانت با صفحه پشت فابریک

$ قیمت؛   27 میلیون

🔚 آرمیده  09195594112
🔙 گروه کارخانجات تهران
www.karkhanehjat1.ir​​​​​​​