​گروه کارخانجات تهران

​​​Karkhanehjat Tehran - Group

مرکز تخصصی خرید و فروش
و ​​​​​​​معرفی کلیه کسب و کارها به مدیران عامل کارخانجات استان تهران
​​​​​​​26 شهرک صنعتی 6750 واحد تولیدی

تراش ۱/۵ متر چینی گریبکس چک
تراش ۱/۵ متر چینی گریبکس چک
تراش ۱/۵ متر چینی گریبکس چک
تراش ۱/۵ متر چینی گریبکس چک
تراش ۱/۵ متر چینی گریبکس چک

🔻 تراش ۱/۵ متر چینی گریبکس چک

سنتر تیکه واشو ۴۰ سنتر یه تیکه ۶۰
گلویی ۶۰ دارای ۴ نظام منظم و نامنظم
لینت ثابت و متحرک - آب صابون مدل ۱۹۹۱
مگنتی هست دستگاه سالم و روشن بدون ایراد

💲قیمت  ۲۶۵ میلیون
​​​​​​​
09195594112

گروه کارخانجات تهران
www.karkhanehjat1.ir​​​​​​​