​گروه کارخانجات تهران

​​​Karkhanehjat Tehran - Group

مرکز تخصصی خرید و فروش
و ​​​​​​​معرفی کلیه کسب و کارها به مدیران عامل کارخانجات استان تهران
​​​​​​​26 شهرک صنعتی 6750 واحد تولیدی

تراش بلغار ۲ متر C11MB تیکه باز شو
تراش بلغار ۲ متر C11MB تیکه باز شو
تراش بلغار ۲ متر C11MB تیکه باز شو
تراش بلغار ۲ متر C11MB تیکه باز شو

🔻تراش بلغار ۲ متر C11MB تیکه باز شو

ساپورت برقی - گریبکس سالم
سنتر یتیکه واشو ۴۰ سنتر واشو ۶۰
گلویی ۶۰ فقط جدول پیچ بریش نیست
ولی محور پیچ بریش کار میکند
دستگاه سالم و روشن بدون ایراد

💲قیمت؛  ۲۷۰ میلیون تومان

09195594112

گروه کارخانجات تهران
www.karkhanehjat1.ir​​​​​​​